RODO

ochrona danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Szanowni Państwo,

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, pragniemy Państwa zapewnić, iż chronimy Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie a w niniejszym dokumencie znajdą Państwo wszystkie informacje o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu.

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury
z siedzibą w W-wie przy ul. Erazma Ciołka 15 lok. 203, dalej także nazywane „Stowarzyszeniem”.

 1. Jak się skontaktować ze Stowarzyszeniem

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy
o kontakt:

 • pod adresem e-mail: rodo@dziedzictwonatury.pl
 • korespondencyjnie: ul. Menueta 26, 02-827 Warszawa.

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: rodo@dziedzictwonatury.pl.

 1. Jakie dane zbieramy i w jakim celu?

W związku z Państwa członkostwem w Stowarzyszeniu, przetwarzamy dane, które nam Państwo dobrowolnie podali lub dane, które musimy przetwarzać w związku z wymogami prawa, w tym Ustawy o Stowarzyszeniach.

Państwa dane są przetwarzane w celu:

 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, polegających m.in. na konieczności prowadzenia listy założycieli i listy członków Stowarzyszenia – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 • w celu utrzymywania kontaktu z członkami Stowarzyszenia – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na należytym prowadzeniu działalności przez Stowarzyszenie i po dokonaniu tzw. testu równowagi.
 1. Jak długo Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe?

Dane są przetwarzane przez czas Państwa członkostwa w Stowarzyszeniu.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 1. Jakie prawa przysługują pracownikom w stosunku do ich danych osobowych?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

 1. Komu są udostępniane dane osobowe?

Dane osobowe na podstawie odpowiednich umów są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Stowarzyszenia, w tym m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności
i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nas danych.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 1. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych pracowników poza obszar EOG.

 1. Profilowanie

Dane osobowe pracowników nie są profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Szanowni Państwo,

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, pragniemy Państwa zapewnić, iż chronimy Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie a w niniejszym dokumencie znajdą Państwo wszystkie informacje o tym, na jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z prowadzoną przez nas rekrutacją.

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury
z siedzibą w W-wie przy ul. Erazma Ciołka 15 lok. 203, dalej także nazywane „Stowarzyszeniem”.

 1. Jak się skontaktować ze Stowarzyszeniem

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy
o kontakt: 
pod adresem e-mail: rodo@dziedzictwonatury.pl
korespondencyjnie: Ul. Menueta 26, 02-827 Warszawa.

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: rodo@dziedzictwonatury.pl.

 1. Jakie dane zbieramy i w jakim celu?

Dane osobowe podawane przez kandydata do pracy będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w następującym celu:

 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Stowarzyszeniu, wynikających w szczególności z kodeksu pracy (w tym art. 221 2 kodeksu pracy), podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
 • w celu podjęcia działań na żądane osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o pracę – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw.
 1. Dane zbierane na podstawie zgody

W czasie rekrutacji Stowarzyszenie może zwracać się do Państwa o podanie dodatkowych danych lub mogą Państwo podać Stowarzyszeniu te dane z własnej inicjatywy.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne a jej nieudzielenie lub wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania ani nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
W szczególności sytuacja taka nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia/

Na podstawie zgody Stowarzyszenie nie może przetwarzać danych dotyczących wyroków i skazania.

Przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych szczególnie wrażliwych (np. danych dotyczących przynależności związkowej, danych biometrycznych i danych dotyczących poglądów religijnych) może nastąpić za zgodą jedynie w sytuacji, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata, chyba że przepisy prawa upoważniają Stowarzyszenie do żądania tych danych.

 1. Jak długo Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe kandydatów?

Okres przetwarzania danych zależy od podstawy prawnej i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

 • przez czas prowadzenia rekrutacji;
 • do czasu wycofania wyrażonej zgody.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 1. Jakie prawa przysługują kandydatom w stosunku do ich danych osobowych?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

 1. Komu są udostępniane dane osobowe kandydatów?

Dane osobowe na podstawie odpowiednich umów są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki, w tym m.in. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nad danych.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 1. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych kandydatów poza obszar EOG.

 1. Profilowanie

Dane osobowe kandydatów nie są profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

Szanowni Państwo,

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, pragniemy Państwa zapewnić, iż chronimy Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie a w niniejszym dokumencie znajdą Państwo wszystkie informacje o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu.

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury
z siedzibą w W-wie przy ul. Erazma Ciołka 15 lok. 203, dalej także nazywane „Stowarzyszeniem”.

 1. Jak się skontaktować ze Stowarzyszeniem
  W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy
  o kontakt:
 • pod adresem e-mail: rodo@dziedzictwonatury.pl
 • korespondencyjnie: ul. Menueta 26, 02-827 Warszawa.
 • osobiście: W sekretariacie Stowarzyszenia lub w sekretariacie w ITM w Turku

 

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: rodo@dziedzictwonatury.pl.

 1. Jakie dane zbieramy i w jakim celu?

Zakres i cel zbierania przez nas danych, zależy od tego, czy są Państwo naszymi obecnymi Pracownikami czy Państwa zatrudnienie w Stowarzyszeniu już ustało.

Wszystkie dane otrzymujemy od Państwa lub tworzymy je sami w związku z zatrudnieniem.

 1. Dane osobowe aktualnych Pracowników

Dane osobowe aktualnych Pracowników będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w następujących celach:

 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Spółce, wynikających w szczególności z kodeksu pracy (w tym art. 221 2 kodeksu pracy), ustaw podatkowych i ustaw dotyczących ubezpieczeń, polegających m.in. na konieczności żądania od pracowników podania określonych danych oraz archiwizacji akt osobowych – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
 • w celu wykonania umowy o pracę – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 • w celu udostępniania danych służbowych pracownika klientom i współpracownikom – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na możliwości prawidłowego prowadzenia działalności przez Spółkę;
 1. Dane osobowe osób, których zatrudnienie w Stowarzyszeniu ustało

Jeżeli przestali Państwo być naszymi pracownikami, Państwa dane będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w następujących celach:

 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Spółce, wynikających w szczególności
  z art. 2981 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 r., polegających m.in. na konieczności przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • w celu wykonania umowy o pracę – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy podjęcia czynności związanych z rozwiązaniem tej umowy, w tym dokonania rozliczeń
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw; 
 1. Dane zbierane na podstawie zgody

W czasie zatrudnienia Stowarzyszenie może zwracać się do Państwa o podanie dodatkowych danych (np. wizerunku) lub mogą Państwo podać Stowarzyszeniu te dane z własnej inicjatywy.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne a jej nieudzielenie lub wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania ani nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
W szczególności sytuacja taka nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

Na podstawie zgody Stowarzyszenie nie może przetwarzać danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych szczególnie wrażliwych (np. danych dotyczących przynależności związkowej, danych biometrycznych i danych dotyczących poglądów religijnych) może nastąpić za zgodą jedynie w sytuacji, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy pracownika, chyba że przepisy prawa upoważniają nas do żądania tych danych.

 1. Jak długo Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe pracowników?

Okres przetwarzania danych zależy od podstawy prawnej i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

 • przez czas, przez który przepisy prawa zobowiązują Spółkę do archiwizacji dokumentacji pracowniczej (to jest 10 lat, w stosunku do pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. oraz 50 lat, w stosunku do pracowników zatrudnionych przed tą datą);
 • przez okres wykonywania umowy o pracę;
 • do czasu wycofania wyrażonej zgody;
 • do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;
 • do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 1. Jakie prawa przysługują pracownikom w stosunku do ich danych osobowych?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

 1. Komu są udostępniane dane osobowe pracowników?

Dane osobowe na podstawie odpowiednich umów są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Stowarzyszenia, w tym m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług kadrowo-płacowych. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności
i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nas danych.

Jeżeli wynika to z zakresu obowiązków pracownika, jego dane (najczęściej będzie to imię i nazwisko, służbowy numer telefonu lub służbowy adres e-mail) mogą być ujawniane klientom i potencjalnym klientom Stowarzyszenia lub podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem. Na przykład dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przygotowywanie ofert mogą być przekazane osobie zainteresowanej ofertą Stowarzyszenia a dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za organizację konferencji – podmiotowi, który pomaga Stowarzyszeniu w jej organizacji.

Dane pracownika, który uczestniczył w badaniach akredytowanych (PCA) lub zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną (tj. imię i nazwisko, stać pracy, uczestnictwo w szkoleniach) mogą być udostępniane tym instytucjom w ramach prowadzonych audytów.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 1. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych pracowników poza obszar EOG.

 1. Profilowanie

Dane osobowe pracowników nie są profilowane.

 1. Więcej informacji

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu opisanymi w Polityce Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Szanowni Państwo,

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, pragniemy Państwa zapewnić, iż chronimy Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie a w niniejszym dokumencie znajdą Państwo wszystkie informacje o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu.

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury
z siedzibą w W-wie przy ul. Erazma Ciołka 15 lok. 203, dalej także nazywane „Stowarzyszeniem”.

 1. Jak się skontaktować ze Stowarzyszeniem

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy
o kontakt:

 • pod adresem e-mail: rodo@dziedzictwonatury.pl
 • korespondencyjnie: ul. Menueta 26, 02-827 Warszawa

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: rodo@dziedzictwonatury.pl.

 1. Jakie dane zbieramy i w jakim celu

Zakres i cel zbierania przez nas danych, zależy od zakresu Państwa współpracy z nami.

 1. Dane osobowe osób, którym Stowarzyszenie składa ofertę

Jeżeli Stowarzyszenie składa Państwu ofertę, Państwa dane są przetwarzane w celu:

 • złożenia oferty, o którą zwrócili się Państwo do nas bezpośrednio lub pośrednio, np. publikując zapytanie ofertowe – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na archiwizacji składanych ofert do celów statystycznych oraz analitycznych.
 1. Dane osobowe osób, które zawarły umowę ze Stowarzyszeniem

Jeżeli zawarli Państwo umowę ze Stowarzyszeniem (np. dot. wykonania badań laboratoryjnych lub udziału w organizowanej przez nas konferencji), przetwarzamy Państwa dane w celu:

 • wykonania umowy (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, Państwa dane są przetwarzane w celu wysyłania informacji o wydarzeniach (w tym konferencjach i wyjazdach) organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego oraz jego archiwizowanie – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 • jeżeli w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług i udzielenie pomocy de minimis przystąpili Państwo do powiązania kooperacyjnego „ProBioCluster” – Polski Klaster Technologii Probiotycznych, Państwa dane są przetwarzane w związku z członkostwem w powiązaniu, tj. w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną;
 1. Dane osobowe osób, które zostały wskazane jako tzw. osoby kontaktowe w umowach, których stroną jest Stowarzyszenie

Jeżeli zostali Państwo wskazani przez naszych kontrahentów jako tzw. osoby kontaktowe lub osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy, przetwarzamy Państwa dane w celu wykonanie umowy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na właściwej realizacji przedmiotu umowy.

Państwa dane, których zakres obejmuje najczęściej imię i nazwisko, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu, otrzymujemy od naszych kontrahentów, tj. podmiotów, z którymi zawieramy umowę.

Dane będą przetwarzane do czasu realizacji przedmiotu tej umowy. 

 1. Dane osobowe innych osób

W związku z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością, możemy przetwarzać dane osobowe innych osób, na przykład osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem e-mail lub osób, które są naszymi potencjalnymi podwykonawcami.

W takim wypadku przetwarzamy wyłącznie dane, które nam sami Państwo podali lub które my pozyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł w związku z prowadzoną przez Państwo działalnością.

Dane te przetwarzamy do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego m.in. na odpowiadaniu na zapytania lub prowadzenia bazy naszych podwykonawców, po przeprowadzeniu tzw. testu równowagi. 

 1. Jak długo Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe?

Okres przetwarzania danych zależy od podstawy prawnej i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

– przez czas niezbędny do wykonania umowy;

– do czasu wniesienia sprzeciwu;

– do czasu cofnięcia zgody;

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 1. Jakie prawa przysługują klientom w stosunku do ich danych osobowych?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

 1. Komu są udostępniane dane osobowe?

Dane osobowe na podstawie odpowiednich umów są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Stowarzyszenia, w tym m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności
i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nas danych.

Dane klientów, którzy zlecają nam (jednostce ITM) badania laboratoryjne w zakresie posiadanych przez nas akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) lub zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, mogą być udostępniane tym podmiotom w ramach prowadzonych audytów. Polskiemu Centrum Akredytacji (PCA) oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Jeżeli zawarli Państwo z nami umowę o świadczenie usług i udzielenie pomocy de minimis, Państwa dane mogą być udostępniane do UOKIK oraz PARP.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 1. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych pracowników poza obszar EOG.

 1. Profilowanie

Dane osobowe pracowników nie są profilowane.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEZNACZONA NA PROFIL NA FACEBOOKU

Nasz profil w serwisie Facebook jest publiczny. Odwiedzając nasz profil udostępniasz nam swoje dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia z którego korzystasz).

Przetwarzamy Twoje dane w celu umożliwienia Ci aktywności na profilu, efektywnego prowadzenia naszego profilu, poprzez przedstawianie Ci informacji o naszych inicjatywach i innej aktywności oraz w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej marki, poprawie jakości świadczonych przez nas usług a także bieżąca komunikacja z użytkownikami fanpage. Twoje dane są przetwarzane w celu umożliwienia nam efektywnego prowadzenia naszego profilu oraz komunikowania się z Tobą. Przetwarzamy dane również w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. W tym zakresie administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury
z siedzibą w W-wie przy ul. Erazma Ciołka 15 lok. 203.

Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych dostępne są pod adresem www.dziedzictwonatury.pl w zakładce RODO.

W każdym momencie możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, kontaktując się z nami na adres e-mail rodo@dziedzictwonatury.pl.

UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora serwisu Facebook.

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

Szanowni Państwo,

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie placówki oraz ochronę mienia, na terenie placówki, w tym terenu wokół budynku, został wprowadzony monitoring wizyjny.

W celu wyjaśnienia Państwu zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pochodzących z monitoringu, poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności tych danych.

 1. Administrator danych

Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury
z siedzibą w W-wie przy ul. Erazma Ciołka 15 lok. 203, dalej także nazywane „Stowarzyszeniem”.

 1. Jak się skontaktować ze Stowarzyszeniem

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy
o kontakt:

 • pod adresem e-mail: rodo@dziedzictwonatury.pl
 • osobiście w recepcji w ITM w Turku
 • korespondencyjnie: ul. Menueta 26, 02-827 Warszawa
 1. Zakres monitoringu

Zakresem monitoringu wizyjnego objęty jest teren wokół budynku oraz teren wewnątrz budynku przy al. NSZZ Solidarność 9 w Turku, z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych, szatni, oraz palarni.

Teren i pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane tablicami z rysunkiem kamery i napisem „Teren monitorowany” lub „Pomieszczenie monitorowane”.

W ramach zainstalowanego systemu monitoringu, Stowarzyszenie przetwarza Państwa dane osobowe w postaci wizerunku. Przy pomocy monitoringu nie dochodzi do nagrywania dźwięku.

 1. Cel monitoringu

Monitoring jest wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie Stowarzyszenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Monitoring został wprowadzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym art. 222 Kodeksu pracy.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony mienia Stowarzyszenia.

 1. Jak długo Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe?

Nagrania z monitoringu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy i po tym czasie usuwane.

W przypadku, gdy nagranie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – nagranie jest przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowań związanych z ww. roszczeniami.

 1. Jakie prawa przysługują Państwu w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

 1. Komu są udostępniane dane osobowe?

Dane osobowe są powierzane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi utrzymania systemów IT oraz serwisu urządzeń rejestrujących obraz, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

Nie udostępniamy Państwa danych innym podmiotom, chyba że obligują nas do tego przepisy prawa.

 1. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG.

 1. Profilowanie

Dane osobowe nie są profilowane.

 1. Dobrowolność

Umożliwienie rejestracji Państwa danych w ramach zainstalowanego systemu monitoringu jest dobrowolne, jest jednak warunkiem przebywania na terenie ITM w Turku.