Polski Klaster Technologii Mikrobiologicznych

 

O KLASTRZE

Polski Klaster Technologii Mikrobiologicznych ProBioCluster skupia podmioty gospodarcze zainteresowane współpracą w zakresie opracowywania bądź pozyskiwania technologii mikrobiologicznych, wytwarzania wyrobów mikrobiologicznych oraz podmioty świadczące usługi w oparciu o te technologie, instytucje otoczenia biznesu, instytuty naukowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Jego koordynatorem jest Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury.

ProBioCluster zawiązany został w 2012 r. w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego i innowacyjności produktów w oparciu o naturalne technologie mikrobiologiczne” Działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu było powołanie do życia wyspecjalizowanej jednostki badawczej. I tak w 2014 roku prace rozpoczął Instytut Technologii Mikrobiologicznych – ITM.

Wszyscy członkowie Klastra korzystają z oferowanych przez ITM usług na preferencyjnych warunkach w ramach pomocy de minimis.

Rosnąca wśród polskich przedsiębiorców świadomość znaczenia potrzeby kooperacji podmiotów tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią zależności sprawiła, że większość uczestników ProBioCluster znalazła się w gronie członków założycieli Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych – izby gospodarczej o krajowym zasięgu.

MISJA

Wśród najważniejszych i największych współczesnych wyzwań cywilizacyjnych jest rozwój zrównoważonej gospodarki opartej na takich technologiach, które racjonalnie wykorzystują naturalne zasoby oraz wspierają bioróżnorodność ekosystemów. Stosowanie naturalnych technologii mikrobiologicznych dobrze służy biogospodarce, wzmacnia potencjał wytwórczy rolnictwa, a tym samym korzystnie wpływa na jakość żywności i zdrowie człowieka.

W obliczu zmian klimatycznych i kurczenia się dostępnych zasobów Europa potrzebuje radykalnej zmiany w procesach wytwarzania, konsumpcji, przechowywania i recyclingu zasobów biologicznych. Biogospodarka, która stanowi podstawę unijnej strategii na kolejne dziesięciolecia, to działalność polegająca na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz procesów biologicznych do tworzenia dóbr i usług. Oznacza to gospodarkę, w której biologiczne zasoby lądowe i morskie oraz odpady są wykorzystywane jako surowce do wytwarzania żywności i pasz, produkcji przemysłowej i energetycznej. To potężny potencjał rozwoju i wzrostu gospodarczego.

Technologie mikrobiologiczne wpisują się w obszar biogospodarki i mogą stanowić odpowiedź na najtrudniejsze wyzwania XXI wieku: degradację środowiska, malejącą bioróżnorodność, czy choroby cywilizacyjne.

CELE

Strategiczne cele powiązania kooperacyjnego ProBioCluster obejmują:

wzmocnienie konkurencyjności członków Klastra

stymulowanie działalności innowacyjnej członków Klastra

i

transfer wiedzy i badań dotyczących technologii mikrobiologicznych lub z ich wykorzystaniem do praktyki rolniczej i przemysłowej

integrowanie i konsolidowanie przedsiębiorców korzystających, wytwarzających lub oferujących usługi w oparciu o technologie mikrobiologiczne

rozwój powiązania kooperacyjnego i budowanie międzysektorowej współpracy członków Klastra w oparciu o technologie mikrobiologiczne

ochronę środowiska poprzez stosowanie innowacyjnych, mikrobiologicznych technologii, wyrobów i usług

poprawę życia społeczeństwa w wyniku zastosowania naturalnych technologii mikrobiologicznych

upowszechnianie wiedzy nt. technologii mikrobiologicznych

Klaster realizuje swoje cele poprzez:

1. uczestnictwo w realizacji projektów badawczo-rozwojowych dotyczących technologii i wyrobów mikrobiologicznych, znajdujących zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki, w tym zwłaszcza:

rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo i rybactwo

wdrażanie biologicznych czynników w uprawie, chowie i hodowli

przemysł spożywczy

przechowalnictwo – bioasekuracja, technologie wytwarzania żywności wspierającej aktywność probiotycznej mikroflory, bezodpadowe przetwarzanie płodów rolnych

gospodarka wodna

oczyszczanie zbiorników stałych, cieków i oczek wodnych, rewitalizacja wód gruntowych

gospodarka odpadami komunalnymi

eliminacja przyczyn emisji odorów i bioaerozoli w gospodarce ściekowej, osadowej, na składowiskach odpadów i kompostowniach, a także przydomowych oczyszczalniach

infrastruktura miejska

bioasekuracja pomieszczeń użyteczności publicznej, biur, placów zabaw, rewitalizacja zieleni miejskiej, ogródków działkowych i przydomowych

kosmetyka antyalergiczna

opracowywanie receptur kosmetyków opartych głównie na składnikach naturalnych, także pro- i prebiotykach

suplementy diety

probiotyki, prebiotyki i synbiotyki

ochrona środowiska

biodegradacja szkodliwych związków chemicznych, likwidacja skażeń środowiska

2. udostępnianie infrastruktury badawczej swoim członkom na preferencyjnych warunkach w ramach pomocy de minimis;

3. wymianę doświadczeń oraz wiedzy w dziedzinie technologii mikrobiologicznych przy udziale środowiska naukowego oraz ekspertów i badaczy z kraju i zagranicy;

4. współpracę z administracją wszystkich szczebli i organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich lub aktywności gospodarczej miast;

5. opracowywanie nowych wyrobów i świadczenie usług opartych na technologiach mikrobiologicznych;

6. upowszechnianie efektów stosowania innowacyjnych naturalnych technologii mikrobiologicznych.

Zapraszamy do współpracy w ramach Polskiego Klastra Technologii Mikrobiologicznych

Co możesz zyskać:
 • obniżenie kosztów badań poprzez udostępnienie infrastruktury badawczej na preferencyjnych warunkach w ramach pomocy de minimis,
 • poszerzenie oferty wyrobów i usług przedsiębiorców w oparciu o innowacyjne technologie mikrobiologiczne,
 • wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw należących do powiązania,
 • zdobywanie nowych rynków,
 • wdrożenie dobrych praktyk,
 • nowe możliwości, nowych partnerów do współpracy w ramach Klastra.
Dołącz do nas

STRUKTURA KLASTRA

Koordynator

 

 

Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury

Przedsiębiorcy

 

 

 • ACD Rutkowscy Izabella Rutkowska
 • Agro-Eko-Land Jacek Wereszczaka
 • Allorganic Wioletta Główczewska
 • AWAS-SERWIS Sp. z o.o
 • Amazonas Polska Paulina Hierowska
 • „Chata w lesie” – Ekoturystyka Wojciech Jan Gurgul
 • DEVERIS Polska Sp. z o. o.
 • Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów Katarzyna Nazar-Morelowska
 • EkoTrend Maciej Łoś
 • EM-Farming Sebastian Podstawka
 • EM-Micro Ostrzeszowskie Centrum Promocji i Namnażania EM-FARMING Barbara Grzyb
 • Kompleks „Pro-Bios” Jarosław Jochemczak
 • LARGO Wojciech Olszanowski
 • Magdalena Górska ProBiotics Polska
 • Mazowieckie Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Cegłowie Zbigniew Stępień
 • Mikronatura Człowiek Sp. z o. o.
 • Mikronatura Środowisko Sp. z o. o.
 • Mikroorganizmy EM Michał Fedosz
 • P.H.P. VILAMALIA Jarosław Jaglarz
 • Platforma Produktów i Usług Jarosław Szymanek
 • Probioderma Sp. z .o. o.
 • PROBIOPHARMA Iwona Dylewska
 • ProBiotics Polska Sp. z o. o.
 • Przedsiebiorstwo Handlowo – Usługowe „AGNES” Grażyna Jakubowska
 • Przedsiębiorstwo Handlowe „CENTROMAL” Arkadiusz Kartus
 • Regionalne Centrum Mikroorganizmów Adam Rabeszko
 • Regionalne Centrum Promocji i Namnażania EM-Farming Marek Brunka
 • ROLHURT Kazimierz Kosakowski
 • Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o.
 • X-fenix Wioletta Agnieszka Mysiewicz
 • Zaopatrzenie Rolnictwa w Nawozy i Materiały Mikrobiologiczne Wojciech Sowiński
 • Ziemia Polska Sp. z o. o.
 • Vitroflora Grupa Producentów Sp. z o.o.

 

 

Instytucje otoczenia biznesu

 

 

 • Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o. o.
Jednostki naukowe
 • Politechnika Poznańska
 • Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż produktów lub usług

 

 • Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów Katarzyna Nazar-Morelowska
 • EM-Farming Sebastian Podstawka
 • Agro-Eko-Land Jacek Wereszczaka
 • EkoTrend Maciej Łoś
 • LARGO Wojciech Olszanowski
 • Magdalena Górska ProBiotics Polska
 • Mikronatura Człowiek Sp. z o. o.
 • Mikronatura Środowisko Sp. z o. o.
 • P.H.P. VILAMALIA Jarosław Jaglarz
 • Probioderma Sp. z o.o.
 • ProBiotics Polska Sp. z o. o.
 • Przedsiebiorstwo Handlowo – Usługowe „AGNES” Grażyna Jakubowska
 • Przedsiębiorstwo wielobranżowe „Probiotech” Wioletta Kartus
 • Regionalne Centrum Mikroorganizmów Adam Rabeszko
 • Regionalne Centrum Promocji i Namnażania EM-Farming Marek Brunka
 • ROLHURT Kazimierz Kosakowski
 • X-fenix Wioletta Agnieszka Mysiewicz
 • Zaopatrzenie Rolnictwa w Nawozy i Materiały Mikrobiologiczne Wojciech Sowiński
 • Kompleks „Pro-Bios” Jarosław Jochemczak

 

KONTAKT

Koordynator projektu

Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury

Małgorzata Stefańska-Jońca

tel. kom.: 571 20 40 21
e-mail: malgorzata.jonca@itm.turek.pl

Paweł Jaworski

tel. kom: 668 121 922
e-mail: biuro@dziedzictwonatury.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ