Partnerzy

Od początku naszej działalności wokół Stowarzyszenia rozwija się ruch społeczno-gospodarczy Krąg ZDROWA ZIEMIA. To ruch ludzi zaangażowanych w upowszechnianie naturalnych technologii w różnych dziedzinach życia. To również zwykli konsumenci – użytkownicy oraz przedsiębiorcy – wytwórcy, którym idea biologizacji i jednego zdrowia jest bliska.

Oto nasi partnerzy:

ProBiotics Polska Sp. z o. o. wdraża, promuje i organizuje sieć sprzedaży dla wyrobów wytworzonych w oparciu o probiotechnologię. Jest pomysłodawcą i właścicielem portalu ProBioKlik, poświęconemu upowszechnianiu probiotechnologii. Od 2009 r. wspiera Stowarzyszenie w działaniach na rzecz upowszechniania biologizacji i koncepcji jednego zdrowia.

Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych to organizacja samorządu gospodarczego. Działa na rzecz poprawy jakości żywności, środowiska i zdrowia człowieka poprzez upowszechnianie i promocję przyjaznych człowiekowi, środowisku technologii i wyrobów naturalnych. PITiWN została powołana w 2013 r. W jej skład wchodzą wytwórcy i użytkownicy naturalnych technologii i wyrobów, dostawcy środków do uprawy roślin, przetwórcy i dystrybutorzy żywności, rolnicy, doradcy, jednostki szkoleniowe, naukowe, fundacje, stowarzyszenia. PITiWN działa m.in. na rzecz konsolidacji podmiotów, które wdrażają bądź stosują naturalne technologie głównie w branży rolno-spożywczej oraz podmiotów wytwarzających naturalne wyroby. Realizuje zadania m.in. w obszarze analizy i opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki, współpracy z samorządami i odpowiednimi resortami na rzecz rozwoju biogospodarki oraz opracowania i wprowadzenia na polski rynek systemu certyfikacji technologii i wyrobów naturalnych.

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego EMEKO

Stowarzyszenie EMEKO powstało w 2006 r. na Śląsku. Działa na rzecz promocji zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku. Prowadzi działania edukacyjne dla młodzieży oraz organizuje warsztaty z zakresu ochrony środowiska. Wspiera gospodarstwa rolne w zmianie sposobu prowadzenia upraw oraz chowu i hodowli zwierząt, z metod konwencjonalnych na naturalne.

Stowarzyszenie realizuje również inicjatywy z zakresu:

 • upowszechniania wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie ekologii;
 • upowszechniania wiedzy na temat naturalnych technologii w ochronie i rewitalizacji zdegradowanych gleb, rekultywacji hałd i terenów poprzemysłowych, w oczyszczaniu wód,
 • integrowania lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej.

Przez kilka lat Stowarzyszenie wydawało kwartalnik ekologiczny EMECHO.

Fundacja Źródła Życia powstała w 1991 roku. Jej głównym celem są przede wszystkim działania edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia, m.in.:

 1. szerzenie wiedzy o zdrowiu i zapobieganie chorobom,
 2. wspomaganie lecznictwa i rehabilitacji chorych,
 3. popularyzacja zdrowej żywności,
 4. dobroczynność na rzecz biednych i upośledzonych.

Fundacja od wielu lat prowadzi programy w tym zakresie:

 • program rewitalizacji i edukacji zdrowotnej NEWSTART,
 • sieć KLUBÓW ZDROWIA,
 • mobilne wystawy edukacyjno-diagnostyczne EXPO ZDROWIE,
 • działalność wydawcza poświęcona zagadnieniom zdrowia

 • wydawanie kwartalnika ZDROWIE Z WYBORU,
 • popularyzacja diety wegańskiej i zdrowych nawyków żywieniowych.