<style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->@media (min-width: 981px){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.logo-srodek .header-image {width: 1080px;}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.logo-srodek div.header-content-container.center {position: absolute; opacity: .5;}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>

Kierunki działań

Choć forma i charakter realizowanych projektów i inicjatyw przez lata zmieniały się, to kierunek działań od początku był sprecyzowany. Jego trzon stanowi biologizacja i koncepcja jednego zdrowia. Jest nam po drodze z biogospodarką, bioekonomią, gospodarką cyrkularną, samoodtwarzającą i ekologią.

Pragniemy by świadomość przyczyn zagrożeń środowiskowych oraz ich wpływu na zdrowie człowieka była powszechna. By świadomość ta rodziła zmiany i inspirowała do współdziałania na rzecz ochrony bioróżnorodności. Dążymy do tego, by koncepcja jednego zdrowia stanowiła przedmiot i cel działań różnych środowisk (naukowych, samorządowych i biznesowych), a nie wyłącznie temat rozważań teoretycznych.

Działamy na rzecz:

 1. przywracania i zachowania równowagi ekosystemów,
 2. tworzenia warunków sprzyjających życiu i zdrowiu człowieka,
 3. rewitalizacji zasobów wody,
 4. rozwoju rolnictwa przyjaznego środowisku,
 5. ograniczania niekorzystnych zmian klimatycznych,
 6. tworzenia warunków do stałej ochrony i odtwarzania różnorodności biologicznej
  w ekosystemach,
 7. edukacji w dziedzinie trwałego, zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego i społecznego.

Konferencje

W ciągu 12 lat naszej działalności zorganizowaliśmy około 150 konferencji ogólnopolskich oraz kilkanaście o randze międzynarodowej. Każdego roku, od 2008 r. jesienią spotykamy się w Licheniu, by podsumować dotychczasowe doświadczenia, publikować nowe badania oraz prezentować realizowane inicjatywy i działania na rzecz biologizacji środowiska i koncepcji jednego zdrowia. Konferencje to wyjątkowy kapitał wiedzy, który budowany jest zarówno przez środowiska nauki jak i praktyków: rolników i przedsiębiorców z całej Polski.

Projekty i badania

Wsparcie rozwoju gospodarczego i innowacyjności produktów w oparciu o naturalne technologie mikrobiologiczne

Najważniejszym projektem zrealizowanym przez Stowarzyszenie było powołanie do życia Instytutu Technologii Mikrobiologicznych (ITM). W 2012 r. dzięki determinacji i zaangażowaniu grupy rolników i przedsiębiorców oraz jednostek naukowych utworzyliśmy Polski Klaster Technologii Mikrobiologicznych. To właśnie Klaster w ramach dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości utworzył ITM. Dziś Instytut prowadzi badania nad zastosowaniem naturalnych technologii w różnych dziedzinach życia, wyznacza nowe obszary jej rozwoju oraz tworzy bazę wiedzy i doświadczeń praktyków.

Zrównoważone rolnictwo i zdrowe środowisko.

W 2014 r. w związku z projektem „Zrównoważone rolnictwo i zdrowe środowisko” realizowanym w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 Stowarzyszenie wydało sześć publikacji dotyczących stosowania naturalnych technologii w rolnictwie:

 1. „Zrównoważone rolnictwo i zdrowe środowisko. Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w chowie i hodowli ryb z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii.”
 2. „Zrównoważone rolnictwo i zdrowe środowisko. Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w hodowli pszczół z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii.”
 3. „Zrównoważone rolnictwo i zdrowe środowisko. Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie jabłek z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii.”
 4. „Zrównoważone rolnictwo i zdrowe środowisko. Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie truskawek z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii.”
 5. „Zrównoważone rolnictwo i zdrowe środowisko. Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie zbóż z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii.”
 6. „Zrównoważone rolnictwo i zdrowe środowisko. Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie ziemniaków z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii.”

W ramach tego samego projektu zorganizowaliśmy również cykl szkoleń merytorycznie powiązany z publikacjami. W szkoleniach wzięło udział około 200 rolników.

Racjonalne wykorzystanie środowiska glebowego przy wykorzystaniu probiomikroorganizmów

W 2013 r. Stowarzyszenie, w ramach umowy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich zrealizowało projekt badawczy pn.: „Racjonalne wykorzystanie środowiska glebowego przy wykorzystaniu probiomikroorganizmów”. Naszymi Partnerami w projekcie był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Celem badań była ocena możliwości wykorzystania osadów ściekowych do zwiększenia żyzności gleb kondycjonowanych naturalną technologią KWADRANT-Ekosystem. Badano efekty stosowania tej technologii w trzech miejskich oczyszczalniach w: Łowiczu, Turku i Siemiatyczach.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazały m.in., że:

 1. Badane osady były bogatym źródłem mikroelementów i nie stanowiły zagrożenia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi.
 2. W osadach nie stwierdzono inwazyjnych form pasożytów ludzi i zwierząt, według podstawowych wskaźników sanitarnych branych pod uwagę przy kwalifikowaniu osadów ściekowych i odpadów do rolniczego i przyrodniczego wykorzystania.
 3. istnieje możliwość skuteczniejszej (choć, jak wskazują wyniki – również nie całkowitej) eliminacji jaj pasożytów w osadzie kondycjonowanym technologią KWADRANT-Ekosystem w porównaniu z technologią tradycyjną.

W efekcie stwierdzono, że naturalna technologia KWADRANT-Ekosytem jest obiecującą metodą zagospodarowywania odpadów komunalnych, pozwalającą na ich wykorzystanie jako nawóz lub środek poprawiający właściwości gleby.

Publikacje

Stowarzyszenie od początku rozwija swoją działalność wydawniczą. W ramach organizowanych przez nas konferencji wydajemy biuletyny, które tworzą bogatą już bazę wiedzy i praktyki stosowania naturalnych technologii w rolnictwie.

W naszej bibliotece znajduje się również album „Uzdrowić Ziemię”. To wyjątkowe wydawnictwo to przede wszystkim głos rolników. To zapis ich doświadczeń, ale też przełomów, zmiany myślenia o rolnictwie, glebie, naturze i swoim gospodarstwie.
Kliknij, aby zobaczyć fragment albumu.

Inicjatywy

Od początku naszej działalności wokół Stowarzyszenia rozwija się Krąg ZDROWA ZIEMIA. To ruch społeczno-gospodarczy, który skupia użytkowników naturalnych technologii oraz przedsiębiorstwa i instytucje działające na rzecz jej upowszechniania. Aktywizuje zawodowo oraz inspiruje do podejmowania działań na rzecz biologizacji.

Nasza działalność opiera się na ciągłym dialogu. Rozmawiamy z rolnikami, lekarzami, naukowcami, konsumentami i przedstawicielami samorządów. Oprócz konferencji organizujemy wyjazdy studyjne do zaprzyjaźnionych gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw, w których stosowane są naturalne technologie. To właśnie spotkania z praktykami potrafią przekonać do biologizacji, nawet tych, którzy wcześniej byli jej niechętni.

W 2013 r. powstała Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych. Stowarzyszenie było jednym z jej inicjatorów i Założycieli. PITiWN to organizacja samorządu gospodarczego. Działa na rzecz poprawy jakości żywności, środowiska i zdrowia człowieka. Upowszechnia przyjazne człowiekowi i środowisku technologie i wyroby naturalne.