Grunt to zdrowie

Probiotechnologia w dobrych praktykach rolniczych

XI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Pożyteczne mikroorganizmy dla nowoczesnego rolnictwa i zdrowia człowieka”

Licheń, 21-22 października 2019 roku

To już jedenasta Konferencja w Licheniu Starym. W tym roku klasyczną formułę wykładową zmieniamy na bardziej dyskusyjną.  Nasi eksperci w kilku panelach zaprezentują swoje wieloletnie doświadczenia w stosowaniu naturalnych technologii w rolnictwie. 

Oprócz praktyki rolniczej wraz z zaproszonymi gośćmi będziemy dyskutować o  wpływie stanu środowiska na jakość żywności i na nasze zdrowie.

Liczba miejsc ograniczona.

PROGRAM KONFERENCJI

Wpłaty należy dokonać do 17 października 2019 roku przelewem na konto
Stowarzyszenia Ekosystem-Dziedzictwo Natury: 

71 1240 6175 1111 0000 4569 1344

w tytule: Konferencja Licheń.

Opłata jest potwierdzeniem udziału w Konferencji.

Dokonywanie rezerwacji

telefonicznie

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami:
668 121 922 – Paweł Jaworski – Dyrektor biura SE-DN
22 828 80 11 – Biuro SE-DN

Miejsce konferencji

Dom Pielgrzyma ARKA
ul. Klasztorna 4,
62-563 Licheń Stary

noclegi

NOCLEGI NALEŻY REZERWOWAĆ I OPŁACIĆ SAMODZIELNIE.
Do dyspozycji macie Państwo pokoje 4, 3, i 2 osobowe w Domu Pielgrzyma ARKA lub Domu Pielgrzyma BETLEJEM.

Na hasło „konferencja mikroorganizmy” otrzymacie Państwo 10% upustu.

Dom Pielgrzyma Arka
Recepcja tel.: +48 63 270-81-62,
e-mail: arka@lichen.pl,
www.arka.lichen.pl/rezerwacje/

Dom Pielgrzyma Betlejem
recepcja tel. (+48) 63 270 86 40
e-mail: betlejem@lichen.pl
www.betlejem.lichen.pl/rezerwacje/

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONAT 
MEDIALNY

Warunki uczestnictwa w Konferencji
1. Pod pojęciem Konferencja w Licheniu rozumie się dwudniową Konferencję pt. „GRUNT TO ZDROWIE” Probiotechnologia w dobrych praktykach rolniczych, organizowanej w dn. 21-22 października 2019 r. w Domu Pielgrzyma Arka w Licheniu Starym, ul. Klasztorna 4. 

2. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Ekosystem – Dziedzictwo Natury z siedzibą w Warszawie.

3. Celem Konferencji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu naturalnych technologii stosowanych w rolnictwie, ochrony środowiska i zdrowia człowieka.  

4. Konferencja jest płatna: 250 zł brutto /os

5. Cena obejmuje świadczenia: 

– pełny udział w Konferencji
– wyżywienie (I dzień: serwis kawowy, obiad, kolacja,; II dzień: śniadanie, obiad; serwis kawowy)
– materiały konferencyjne

6. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie telefoniczne lub drogą elektroniczną przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz otrzymania informacji zwrotnej od Organizatora potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia, a następnie dokonania płatności na konto bankowe podane przez Organizatora, w kwocie zgodnej ze zgłoszeniem i ceną udziału w Konferencji. Brak dokonania płatności do 17.10.2019 r. do godziny 24:00 będzie traktowane przez Organizatora jako rezygnacja z uczestnictwa w Warsztacie. 

7. Rezygnacji z udziału w Konferencji można dokonać tylko w formie pisemnej drogą e-mailową na adres biuro@dziedzictwonatury.pl. W przypadku rezygnacji przesłanej do dn. 7 października 2019 r. Organizator zwraca 100% dokonanej wpłaty, po tym terminie zwrot Uczestnikowi nie przysługuje.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Konferencji.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji powstałe z przyczyn od niego niezależnych, bądź niewykorzystania przez Uczestnika jakiegokolwiek punktu programu Konferencji lub świadczeń.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konferencji, o czym poinformuje wszystkie do tej pory zgłoszone osoby oraz dokona zwrotu kwot wpłaconych przez Uczestników tytułem opłat za udział w Konferencji.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników lub osób oddelegowanych przez Uczestnika do udziału w Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

12. Uczestnik Konferencji zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora. 

13. Przesłanie zgłoszenia w Konferencji jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji Konferencji przez Organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O Ochronie Danych Osobowych Dz. Ustaw nr 133 poz. 883. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz zażądania usunięcia swoich danych.

14. W trakcie Konferencji Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień, wizerunków i głosów uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach i na stronach internetowych Organizatora i Współorganizatorów. 

15. Uczestnik wyraża nieodpłatnie nieodwołaną, niegraniczoną czasowo ani terytorialnie zgodę na utrwalenie i zarejestrowanie w trakcie Konferencji swoich wystąpień, wizerunku i głosu i wykorzystanie tych materiałów w publikacjach i na stronach internetowych, portalach społecznościowych Organizatora i Współorganizatorów.,

16. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych podanych przez niego dla celów związanych z realizacją Konfwerencji oraz rozpowszechnianiem jego wizerunku/głosu w granicach określonych w ust. 14, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

17. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.